กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท ถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมถวายการรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว

  นายปกาศิต โสมาศรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว

  นางสาวจันทิมา ชำนาญกรณ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว

  นายคณิต โคธิเสน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  

  • รางวัลชมเชยประเภทกลุ่ม

  นางสาวจันทิมา ชำนาญกรณ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ   

  นางสาวชลิตา ดีบาง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ   

  นางสาวกฤษวดี แต้มวิโรจน์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ   

  และนางสาววนัสกมล ขำประดิษฐ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ    

  จัดโดยคณะกรรมการสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ร่วมด้วย สมาคมผู้สร้างสรรค์เพลง (ประเทศไทย) สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย และสโมสรนักเพลง ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

 

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(60)/2561
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม "True Smart Merchants on Campus 2018"