ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่7(10)/2561 โดยมีวาระเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ร่าง) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานภายหลังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มสด. ร่วมงาน ครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา “Smart and Classic”
กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(60)/2561