นักศึกษา มสด. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2018
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มสด. คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2561