นักศึกษา มสด. คว้ารางวัลโครงการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท ถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
นักศึกษา มสด. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2018