คณะวิทยาศาสตร์ฯ มสด. รับการรับรองสถานที่ผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic GMP)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products”(iENA 2018)