โรงเรียนการเรือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรม “แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย”