ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่12(33)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แบบประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง(ร่าง)โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และโภชนาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)โครงการอบรมความเป็นสวนดุสิตกับบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มสด. จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จากพระวิทยากร (พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) หัวข้อ "การตัดสินใจเชิงจริยธรรมการนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นพลเมืองที่ดี"
มสด. ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน (SDUPSF) รุ่นที่ 1”