ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดขับเคลื่อนลิฟต์ ตัวที่ ๑ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทร้พย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรม “แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย”
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Professional Standards for Faculties) SDUPSF รุ่น 1