ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง รับฟังบรรยายพิเศษ “พลเมืองกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อเสริมสร้างแนวทางป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น"