สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวิทยากรภายนอก คือ พ.ต.ต.ภฤศธร อยู่ทอง สารวัตรท่องเที่ยวตรัง บรรยายในหัวข้อ”ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว” และ ดร.สาดี แฮมิลตัล อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง บรรยายในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ณ ห้อง DT23 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สำนักงานตรวจสอบภายใน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2(26)/2562
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มสด. รับการรับรองสถานที่ผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic GMP)