1-ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง

2-ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

3-ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

4-ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

5-ประกาศ-หน่วยเลือกตั้งฯ

นักวิจัย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ให้บริการวิชาการ ณ จังหวัดนครนายก