ดร.ปัญญเดช พันธุวัฒน์ นักวิจัย สังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในนามคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในส่วนของ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา (องคมนตรี)  ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ทุกฝ่าย “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ได้ร่วมประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับเครือข่าย เพื่อขยายผลให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน และมีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดแก่ชุมชนโดยรอบในการสร้างพลเมืองดีของชาติร่วมกัน ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 2(23)/2561
บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 13(19)/2561