นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 14(34)/2561 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การรายงานการดำเนินการตามข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ตามประเด็นการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดี สัมภาษณ์ข้อมูลการดำเนินงานของอธิการบดี ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ธนาคารออมสิน เปิดพื้นที่การเรียนรู้ U Space ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน ใช้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดพิธีปิดกิจกรรม Workshop on “Overcoming the Challenges of Early Childhood Education (ECE) in the 21st Century”