ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียติเป็นประธานเปิดพื้นที่การเรียนรู้ U Space ภายใต้โครงการ Innovation Club by GSB Startup โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ ธนาคารออมสิน โดยมี ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวรายงานโครงการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม พร้อมกันนี้ มีการมอบรางวัล Smart Start Up Idea และการบรรยาย เรื่อง  E-sport เทคนิคการเล่น ROVและการแข่งขันด้วย

    สำหรับกิจกรรม Innovation Club by GSB  Startup  เป็นการจัดตั้ง Co – Working Space ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ พบปะ พูดคุยสร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ SMEs Startup ให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบายรัฐบาล โดยทำการแบ่งโซนพื้นที่ทำงานสำหรับสร้างสรรค์ไอเดียและแลกเปลี่ยนแนวคิด  โซนสร้างต้นแบบผลงาน และโซนอเนกประสงค์เพื่อจัดกิจกรรม และผลักดัน startup หน้าใหม่ให้เกิดขึ้น   ทั้งนี้ได้รับงบสนับสนุนจากธนาคารออมสินในการตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ  ณ พื้นที่การเรียนรู้ U Space สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งปาร์ติชั่น ห้องพักอาจารย์ ๓๒๒๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(34)/2561