มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาและ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง จัดประชุมเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาและ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2561 โดย ได้รับเกียรติจาก นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ

  • รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตตรัง
  • รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
  • ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ห้องเรียนจังหวัดตรัง)
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
  • หอการค้าจังหวัดตรัง
  • ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

โดยมีพัฒนาการจังหวัดตรัง และอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ภายใต้ชื่อ “TrangUnet” โดยการประชุมจะเป็นการกำหนดแนวทางการทำงานของเครือข่ายฯ และทิศทางของการพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดตรัง อีกทั้งมีการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเพื่อต่อยอดผลงานการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ได้จริง อันมีผลต่อการพัฒนาจังหวัดตรังในอนาคต  วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องดุสิตพารา (DP11) ชั้น 1 อาคารดุสิตพารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

นศ.ศูนย์ฯลำปาง ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยา
เชียร์ลีดเดอร์ “SDU” คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2018 (Thailand National Cheerleading Competition 2018)