วันอังคารที่ 4  ธันวาคม 2561 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นำโดยอาจารย์จรรยา โท๊ะนาบุตร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยา ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาจุลชีววิทยาอาหาร การดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่และฝึกปฏิบัติได้จริง  และเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากคุณบุณยานุช ขันไชยวงค์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ และคณะเป็นวิทยากรในครั้งนี้ 

อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 3
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาและ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2561