ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมภาคโปสเตอร์ และรางวัล Popular Vote จากการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ในผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม (Game-Based Learning) ซึ่งทีมผู้พัฒนาได้ทำการพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม และนำเสนอเป็นบทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมเสริมทักษะการสร้างสรรค์เมนูอาหาร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 

 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดสุพรรณบุรี
นศ.ศูนย์ฯลำปาง ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยา