ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้กำหนดการแก้ไขปัญหา โดยการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ศาสนสถาน หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการ รมป.2) รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับโครงการความร่วมมือฯ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 3