โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการ รมป.2) รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับโครงการความร่วมมือฯ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โดยคณะอนุกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย

1.ผศ.ดร.สรรค์ วรอินทร์ ประธานอนุกรรมการ

2.รศ.ภณิดา มาประเสริฐ อนุกรรมการ

3.รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย อนุกรรมการ

4.รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล อนุกรรมการ

5.ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา อนุกรรมการ

6.ผอ.กรรณิการ์ บารมี อนุกรรมการและเลขานุการ

7.นางสาวชฬภัสร ภุฑร นักวิชาการ

โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ประธานโครงการความร่วมมือฯ) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เลขานุการศูนย์ ร่วมต้อนรับ และตอบข้อซักถามจากคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ Green Office
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดสุพรรณบุรี