ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมรณรงค์การเข้าร่วม โครงการ Green Office ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันรณรงค์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ Green  Office ภายใต้คำขวัญ“ประหยัดพลังงาน จัดการมลพิษ ออฟฟิศสีเขียว”การร่วมตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแลกรับขวดน้ำและถุงผ้าเป็นการสร้างความตระหนักในการลดใช้พลาสติก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการ รมป.2) รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับโครงการความร่วมมือฯ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา