กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  “การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง  ข้าราชการบำนาญ (อดีตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) เป็นวิทยากรในการบรรยาย และได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธารเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(31)/2561
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย