ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11(31)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลงานที่ประสบความสำเร็จของคณะ/โรงเรียน สรุปการวิเคราะห์ SWOTi งาน SUAN DUSIT SHOW CASE ปี พ.ศ. 2561 การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน SDUPSF สรุปข้อมูลตำรา หลังสือ เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระบบ AEC ) ประเด็นหารือเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานประชุมสถาบันขงจื่อโลก ครั้งที่ 13
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  “การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา”