เมื่อวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561 รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ , ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ และกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ , รศ.หวง เหอ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน และ ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย เข้าร่วมงานประชุมสถาบันขงจื่อโลก ครั้งที่ 13 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในครั้งนี้มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 1,500 กว่าคน จาก 154 ประเทศ โดยในปีนี้จะเน้นในหัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปนวัตกรรมเพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาในอนาคต” โดยมีการจัดห้องประชุมย่อยในการประชุมในหัวข้อต่างๆ ทั้งฝ่ายจีนและฝ่ายต่างประเทศ โดยการประชุมสำเร็จไปได้ด้วยดี 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในหัวข้อเรื่อง “การทำ Simulation สำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น”
การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(31)/2561