คลิก กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน และวิธีการเลือกตั้ง ปี 2562
ประกาศเพิกถอนและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง