วันที่ 6 ธันวาคม 2561 อาจารย์ทยุ  เกื้อสกุล และคณะครูกลุ่มงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว จัดการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในหัวข้อเรื่อง “การทำ Simulation สำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น”  โดยมี รศ.ดร.สุวิมล  อุดมพิริยะศักพย์ ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ 

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5(12)/2561
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานประชุมสถาบันขงจื่อโลก ครั้งที่ 13