อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มสด. รับการรับรองสถานที่ผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic GMP)