นักกีฬาเทนนิส มสด. คว้าเหรียญทอง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19
อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 3