รายชื่อ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ครบกาหนด 5 ปี

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครรอบ Portfolio
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน และวิธีการเลือกตั้ง ปี 2562