ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครรอบ Portfolio ที่นี่ 
https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginInterview

(๒๔/๑๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศเชิญชวน/ขอบเขตงาน(TOR)ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง แบบเตอร์รี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ภายในห้องแม่ข่ายหลัก จำนวน ๘๐ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก ระดับประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก