ขอเชิญสมัครอบรม อ่านเก่ง-แปลเก่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) รุ่นที่ 1