ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
สวัสดีปีใหม่ 2562