ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล-สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย