ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโครงการสนุบสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ( Less Emission Support Scheme:LESS ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” จัดขึ้นโดย ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ นักวิชาการชำนาญการ และนางสาวรัชพร สิงขโรทัย นักวิชาการประจำโครงการ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) บรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการขอรับใบประกาศเกียรติคุณและการจัดทำเอกสารประกอบโครงการ ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 ธันวาคม 2561