ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้จัดงานปีใหม่ Happy new year 2019 ในธีม sport day โดยมีการทำบุญถวายอาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และ ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  กล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ พร้อมร่วมจับฉลากของขวัญให้แก่บุคลากร ในการจัดงานครั้งนี้เพี่อให้บุคลากรได้พบปะสังสรรค์ ร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม โดยภายในงานมีกิจกรรมจับฉลากของรางวัล การเล่นเกมส์สานสัมพันธ์ และการแสดงของบุคลากร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดุสิตตรัง DT11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง