ขอเชิญชมการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “วันละอออุทิศ 2018” ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น.  รอบบ่ายเวลา 12.30 – 15.30 น. ซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ห้องสำนักงานโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ตารางกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2562
กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561