ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฎิบัติการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๒๒ รายการ
ขอเชิญชมการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ "วันละอออุทิศ 2018"