คุณธนชัย ถนอมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บ.บีลิงค์ มีเดีย จำกัด (U Channel) เข้าพบ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562 ณ ศาลาสารภีคู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 

คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างเสริมสุขภาวะและกำลังใจบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงาน คณะวิทยาการจัดการ”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มสด. ทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562