นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีจัดทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562  เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ณ อาคาร2 ชั้น3 Dusit Bistro วันที่ 11 มกราคม 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก