ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์  เพื่อแจ้งนโยบายการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เน้นการบริการ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเรียนการสอน มีวิชาที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา โดย อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์  โครงการและกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  การขอบุคคลกรไปช่วยยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และกำหนดการวันปีใหม่ของคณะฯ  ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มสด. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 (นายครรชิต อนุกูล/ภาพ/ข่าว) 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จ.นครนายก
กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ