โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม  เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2562 และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก