มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงานเลี้ยงสังสรรรค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ร่วมถึงให้พรปีใหม่กับบุคลากร โดยมีบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานทั้งผู้บริหาร คณาจารย์จากทุกหลักสูตร เจ้าหน้าที่จากทุกกอง ทุกสาขาวิชา รวมถึงพนักงานสายบริการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงของส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงการจับสลากของขวัญ จัดขึ้น ณ หอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 17.00-21.00 น. 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี