วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยรายละเอียดการประชุม เป็นการแจ้งแนวทางการดำเนินงานพร้อมติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ รวมถึงการแจ้งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นและมอบหมายภาระงานในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงานเลี้ยงสังสรรรค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562