ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการในครั้งนี้ วันพฤหัสที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 9.30 -12.00 น.ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562