ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(24)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ความคืบหน้า (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. …, ความคืบหน้า (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งพนักงานประจำโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) พ.ศ. … ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  

 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(30)/2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ สวนดุสิต จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านมูลนิธิ (FFC) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562