ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(30)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง การดำเนินงานโรงการอบรมหลักสูตร “พูดได้ดี เป็นพิธีกรให้เก่ง” สำหรับนักศึกษาและบุคลาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อเสนอแนะจากการเข้าศึกษาดูงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรีของคณะกรรมการส่งเสริมฯ กรอบการดำเนิน และกิจกรรมโครงการของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้เยี่ยมชม ชั้น Premium Floor ของโรงแรมสวนดุสิต เพลส  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 มกราคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 6(63)/2562
การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 4(24)/2562