งานอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนการเรือน และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกันจัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นั้น ในการนี้ บุคลากรสามารถดูรายละเอียดการตรวจสุขภาพและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ ดังนี้
(หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณวนิดา คงคาโชติ โทร ๕๔๐๐)

รายละเอียดและขั้นตอนการตรวจสุขภาพ
แผนผังโครงการตรวจสุขภาพ

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้บริหาร และที่ปรึกษาอธิการบดี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ สำนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย กองกฏหมาย
พนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง
พนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน
พนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย กองประชาสัมพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย กองอาคารและสถานที่
พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานเลขาสภามหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานเลขาสภามหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย กองกลาง
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย กองคลัง
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย กองประชาสัมพันธ์
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย กองอาคารและสถานที่
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์

คณะ/โรงเรียน/สถาบัน/สำนัก/หน่วยงานอิสระ
คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารกลยุทธ์
งานประกันคุณภาพ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
โครงการพิเศษ
โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ
โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
โครงการอาหารกลางวัน 1
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นพิษณุโลก
ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นหนองคาย
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
สวนดุสิตโพล
สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
สำนักงานอำนวยการสำนักกิจการพิเศษ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐานให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคคลทั่วไป "ในหัวข้อ ภาษาจีนเชิงสถานการณ์" (จำนวน ๓๐ ชั่วโมง)
มสด.รับสมัครลูกจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2562