โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวทุกมิติ 

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
 
 
 
ช่วงที่ 2  ระหว่างวันที่ 25 -27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง จ้างดำเนินการโครงการ บรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว(LPG) ภาคครัวเรือน ปี ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐานให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคคลทั่วไป "ในหัวข้อ ภาษาจีนเชิงสถานการณ์" (จำนวน ๓๐ ชั่วโมง)