ประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ปี 62 ได้วันนี้ – 31 มี.ค.62
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (Download)
สถานพยาบาลที่สามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2562 ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 (Download)
หากบุคลากร มสด. ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถกรอกแบบเลือกสถานพยาบาล และยื่นได้ที่คุณดวงกมล ชลายนนาวิน กองคลัง โทรภายใน 5057

 

ขอเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019-สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒