ขอเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019-สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ-สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืข พ.ศ.2542-กรมวิชาการเกษตร