ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
ขยายเวลาปิดรับสมัครผลการประกวดเรียงความหัวข้อ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562-สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย